ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ”สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

Spread the love

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีกำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ”สืบสานศาสตร์ศิลป์ สู่ความยั่งยืน” เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านทำนุบำรุงศิลป์ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยวภายในงานปะกอบด้วย ๑) กิจกรรมส่งเสริมสยาม:ครัวแผ่นดินกระตุ้นการท่องเที่ยว ๒)กิจกรรมสืบสานศิลป์การประกวดเย็บร้อยค่อยจีประดิษฐ์ใบตอง ๓) กิจกรรท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน: Tourism tech statup suptuphanpuri Grand Hackathon ๔) กิจกรรมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวในสุพรรณบุรี ๒ เส้นทาง กิจกรรมดิจิทัล เพื่อประชาสัมพันธืการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรรบุรี และ ๕)กิจกรรมประชุวิชาการระดับชาติ เรื่อง”สืบสานศาสตร์ศิลป์ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ขอเรียนเชิญท่านเพื่อมาเป็นเกียติในงานและนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้ ห้วข้อ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”เพื่อส่งเสริมและบำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยผ่นการเผ่ยแผ่อันมีคุณค่าเพื่อแลกเปลี่ยนความรุ้ บรูณาการองค์กรสูการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ ๑๘ กรกฏคม ๒๕๖๑ ณ อาคารปฏิบัติอาหารฮาลาเล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสอได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference/ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๑ พฤษาคม ๒๕๖๑

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.