ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติในมหวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 9

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10 และการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 9 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป้นประโยชนต่อการพัฒนาเพื่อพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์การพัฒนาต่อยอดเงินวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยมีผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมสร้างเครื่อข่ายทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยกับหย่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
จึงขอประชาสัมพันมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ สมารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.