ขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการ Engement Thailand ครั้งที่ 5

Spread the love

มหาวิทยาลัยเพื่อังคมหรื่อ Universiy Engement เป็นพันธมิตรหลักประกันหนึ่ที่มหาวิทยาทั่วโลกให้ความสำคัญและมีการดำเนินการในเรื่ินี้จิงจังและต่เนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิจระบบขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Universiy Engement)ในประเทศทย เพื่อให้เกิดจาการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดระบการจัดการบริหาร จากพันธกิจ มหาวิทยาลัยเข้มแข็งและเกิดการบรูณาการพันธมิตรมหาวิทยาลัยในกาทำงานเพื่อสังคม พัฒนาคนในมหาวิทยาลัยให้มีอุดมการร์ มีจิตรอาสาและรับใช้สังคมบนหลักการทำงาน 4 เรื่องดังนี้

  1. ร่วมคิดแบบพันธมิตรและห้างห้นส่วน
  2. การเกิดประโยชน์แก่ผู่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  3. การก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
  4. เกิดผลกะทบต่สังคมที่ประเมินได้

ระหว่างวันที 11- 13กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลศรีนครรินทรวิโรฒเพื่อขับเคลื่อนแลกเปลี่นพันธมิตรสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย