ขอเชิญฟังการเสนวนา”กระทรวงใหม่ โอกาสและท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย”

Spread the love

เนื่องด้วย เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research Univesity Network: RUN) ได้ มบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผุ้ประสานงานการจัดเสวนาเรื่อง”กระทรวงใหม่ โอกาสและท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” วทยากร ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย นักวิจัยในสถาบันศึกษามีความประยุกต์นำไปใช้ในการดำเนินงานในการปรับโครงสร้างโครงสร้างการบริหางานและนโยบายของกระทรวงใหม่ แลสมารถนำไปใช้งานในปัจจุบัและอนาคตได้ทันท่วงที จำงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจเข้ารับฟังการเสนวนา“กระทรวงใหม่ โอกาสและท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาค่ารสารนิเทศ 50ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตรื บางเขน กรุงเทพฯ

สามารถติดต่สอบถาบได้ที่ นายธนายุทธ สังอินทร์ โทรศัพท์0432037177 มือถือ 095-6656407

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.