ขอเชิญร่วมงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ(“Thailand Research Expo 2018”)

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับหน่วงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ(“Thailand Research Expo 2018″ขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหา คม 2561 ณ โรงแรมเซ้นทราแกรนด์ เซ็นทราเวลด์ กรุเทพฯ ภายใต้แนวคิด”วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนและผักดันให้การนำผลงานวิจัยและนวัตรกรรม ซึ้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพะราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน ในศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ ภายใต้งานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ

  1. ภาคการประชุม/สัมนา 4 รูปแบบ มากกว่า 100 หัวข้อเรื่องได้แก่

1.1  การประชุม/สัมนาขนาดใหญ่ ในหัวสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงาวิจัยของประเทศ

1.2 การประชุม/สัมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข

1.3 การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นที่น่าสนใจ

2.ภาคนิทรรศการ

2.1  นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ 9   นิทรรศการเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรารงกรณ์บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

2.2 นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ ร่วมด้วย”นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์”รวมถึง”ผลงานวิจัยตอบพื้นที่”

2.3 นิทรรศการ การผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน

2.4 นิทรรศการ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

3. กิจกรรม Research Expo 2018

4. กิจกรรม Hight Stage

5. กิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย(Research Clinic)

6.กิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมแห่งชาติ  2561 ( Thailand Research Expo 2018 Award)

7. การจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2561

จึงขอเชิญและบุคลากรเข้าร่วม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″(“Thailand Research Expo 2018”) สามารถลงทะเบียนเข้ารวมงานได้ในภาคประชุม ผ่านทาง www.researchexpo.ncct.go.th   หรือ www.nrct.g.th

 

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย