วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สำหรับนักวิจัย โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สำหรับนักวิจัย โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ และขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการทุนวิจัยแบบออนไลน์ 100% ปัจจุบัน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังคงมุ่งมันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ คือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับนักวิจัย ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการข้อมูลด้าน ววน. เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของนักวิจัยให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบที่เข้าใจง่ายรองรับทุก Platform เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และในอนาคต จะพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้กับผู้ใช้งานทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติงาน และประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้าน ววน. ต่อไป

          ในการนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือ สำหรับนักวิจัย โดยข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามนี้จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 ได้ที่ URL : https://survey.nrct.go.th/ 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย