วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน” รุ่นที่ 1

                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน” รุ่นที่ 1 เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะการใช้เครื่องมื่อวิจัยชุมชน ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจงกลณี ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญชวนท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าอบรมตามโครงการดังกล่าวฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ทางอีเมลล์ : huso-shotcourse@gmail.com ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  http://huso.vru.ac.th/index.php

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.