ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ครั้งที่ 25

Spread the love

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)ได้ก่อกำเนิดในปี 2536 ด้วยเงิน บริจาคจาก Toray lndustriess,lnc. โดยใช้เงิน จำนวนเงินนี้กองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีประเทศไทย

กิจกรรมหนึ่งของมลนิธิ ได้แก่การมอบเงินสนับสนุนวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทศโนโลยี ซึ้งทางมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีขึ้น เพื่อพัฒนาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนวิจัยวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิฯ บัดนี้คณะกรรมการ ฯ พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินช่วยเหลือด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ 2561 จึงขอความร่วมมือผู้สนใจ ส่งใบสมัครได้ที่

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชชยพงษ์

ประธานคณะกรรมการการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีแห่งชาติ

เลที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุเทพฯ 10400

โทร 02 564 7000 ต่อ 81815 โทรสาร 02 644 8134

กำหนดปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2561

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย