ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ครั้งที่ 25

Spread the love

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)ได้ก่อกำเนิดในปี 2536 ด้วยเงิน บริจาคจาก Toray lndustriess,lnc. โดยใช้เงิน จำนวนเงินนี้กองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีประเทศไทย

กิจกรรมหนึ่งของมลนิธิ ได้แก่การมอบเงินสนับสนุนวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทศโนโลยี ซึ้งทางมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีขึ้น เพื่อพัฒนาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนวิจัยวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิฯ บัดนี้คณะกรรมการ ฯ พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินช่วยเหลือด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ 2561 จึงขอความร่วมมือผู้สนใจ ส่งใบสมัครได้ที่

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชชยพงษ์

ประธานคณะกรรมการการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีแห่งชาติ

เลที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุเทพฯ 10400

โทร 02 564 7000 ต่อ 81815 โทรสาร 02 644 8134

กำหนดปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2561

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.