ขอเชิญสัมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องพหุวิทยาการในการดำเนินการชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (3 rd Advanced Multisciplinary Views on Sustainable Life & Business: SUs-LaB 3)

Spread the love

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ Hsiuping Univesity of Science & Technogy ไต้หวัน มีการกำหนดจัดประประชุมวิชาการระดับนานชาติเรื่องพหุวิทยาการในการดำเนินการชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (3 rd Advanced Multisciplinary Views on Sustainable Life & Business: SUs-LaB 3) ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 Hsiuping Univesity of Science & Technogy ไต้หวัน  เพื่อให้บุคลากรสารวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณศึกษา ได้มีโอกาสเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยสู่แววดวงวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านวิจัย อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากภายนอก

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งประชมการระดับนานาชาติ เรื่องพหุวิทยาการในการดำเนินการชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (3 rd Advanced Multisciplinary Views on Sustainable Life & Business: SUs-LaB 3) ระหว่างวันที่ 19- 21 มีนาคม 2562 ณ Hsiuping Univesity of Science & Technogyไต้หวัน

https://www.rmutr.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.