ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10

Spread the love

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 ” วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ” Research and Innovation for Sustainable Development ” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีกำหนดส่งผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.surin.rmuti.ac.th/rsnc2019 โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ( Conference Proceeding ) และผลงานวิจัยดีเด่นจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน

กำหนดการการรับบทความวิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกงานวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์   : 0 4415 3062 ต่อ 1310

หรือ           : 087 778 1901 (จักรินทร์)

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.