ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Spread the love

กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ ” วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบ วิทยาศาสตร/ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการ บริหารจัดการ”

จัดประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet

เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ www.fitcon.ssru.ac.th

กำหนดการ
กิจกรรม ระยะเวลา
วันรับสมัคร บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 11 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
ส่งบทความฉบับแก้ไข (Full Paper) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
ชำระค่าลงทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2565
วันจัดการประชุมวิชาการ 27 พฤษภาคม 2565

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 11 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2565
นักศักษาระดับปริญญาตรี 1,200 บาท
อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย และบุคคลอื่นๆ 1,500 บาท

สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวดวงเนตร สาระสมบัติ (09 6695 9650)
นางสาวบัญนษร สันฐาน (08 3544 6461)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย