ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการการระดับชาติมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ กำหนดการจัดการประชุมวิชาการการระดับชาติมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัว” การยกระดับงานวิจัยเพื่อควาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน” ระหว่างวันที่  286- 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุเทพมหานคร โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบบรรยาย และ รูปแบบโปสเตอร์ ในกลุ่มสาขาวิชา ต่างๆ แบ่งเป็ยย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การบรูณาการทางวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาการพัฒนาชุมชนและสังคมยังยืนจึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมส่งบทความและวิจัย การประชุมวิชาการการระดับชาติมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://rmutrcon.rmutr.ac.th/welcome/

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.