ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Spread the love

                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยวารสารมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี 

                 กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคคากรในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.johuru.com/index.php/johuru/index     และจัดส่งเอกสารต้นฉบับพร้อมไฟล์ ที่ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับใดมาก่อน ส่งมายังกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตร หรือส่งมาทางอีเมล์ hssurujournal@hotmail.com ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์    : 0 5541 6601 ต่อ 1401, 1402

โทรสาร      : 0 5541 6622

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.