ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

Spread the love

     ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทำวารสารวิชาการภายใต้ชื่อ “วารสารวิชาการมนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ครอบคลุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาทั้งหมดภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ในปีละ 2 ฉบับ นั้น

     ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ใคร่ขอเชิญช่วนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ในสังกัดของท่าน รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทราบ เพื่อส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.