ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

Spread the love

ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดทำวารสารวิทชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ISSN: 2673-0618 ได้รับรองมาตฐานคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูบดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดรูปแบบวารสารอิเล็ดทรอนิกส์ เพื่อเป้นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ส่งเสริมความเ็นเลิสให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทั้งหน่ิยวงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ(มกราคท – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) นั้นและมีกำหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 1 ปี 2564

(มกราคม – มิถุนายน) สามารถส่งบทความภายในวันที่ 30 พฤภา2564 สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวโหลดเอกสาร สมัครสมาชิดและส่งบทความได้ทาง https://so 06.tic.thaijo.org/inddex.php/umt-poly/login พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันและเวลาที่กำหนด

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.