ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

Spread the love

ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ISSN: 2673-0618 ได้รับรองมาตฐานคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้จัดทำรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ(มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) นั้น มีกำหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 1 ปี 2565 (มกราคม – มิถุนายน) ในเดือนมิถุนายน 2565 ท่าน สามารถส่งบทความภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิกและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์วารสารตามลิ้ง QR Code ด้านล่างนี้ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันและเวลาที่กำหนด

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรูปอบบการจัดบทความ ใบสมัครและรูปแบบการจัดบทความ.pdf
ส่งบทความ UMT Poly Journal ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/issue/view/17262

QR Code ส่งบทความ UMT Poly Journal

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย