ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔

Spread the love

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครธรรมราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชยะลา และมหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลราชมงคลศรีวิชัย และการจัดการการประชุมวิชาการระดับนานชาติและนานาชาติ  ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประชุมวิชาการครั้งน้ ส่งบทความวิชาการได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.