ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

Spread the love

ด้วยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารนักบริหาร ซึ่งในปัจจุบันวารสารได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 42 แล้ว โดยวารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการโรงแรม การสื่อสาร กฎหมาย และสังคมวิทยา มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ปัจจุบันวารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI)

ในการนี้ กองบรรณาธิการฯ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความของวารสารนักบริหาร แก่บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาภายในองค์กรเพื่อส่งบทความตีพิมพ์ หากสนใจลงตีพิมพ์ในฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา
E-mail: areerat.su@bu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย