ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Spread the love
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดของอาเซียน 4 ประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ASEN Citation Index (ACI), Thai-Journal Citation Index (TCI) และ Malaysuon Index (MCI) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยด้านการศึกษาทางไกล และบทความอื่นที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกและภูมิภาคอาเซียน โดยบทความมีกำหนดการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องปีละ 2 ฉบับ (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม) บนเว็บไซต์ https://ajodl.oum.edu.my/ 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.