ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563

Spread the love

                     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป

                     ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการนี้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th/newscontent.php?page=165  ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

   

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.