ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยใหม่ (ลูกไก่ รุนที่๗)

Spread the love

มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  ณห้องสุขุมวิช รังสิตพลชั้น ๓ ศรีพฤทธาลัยมนาคาร มหาวิทยาลัย ศรีสะเกษ  จัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อ่การพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำเสนอการวิจัยได้ และบรูณาเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยงาน องค์กรการวิจัยต่างๆให้เข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ   เห็นว่าโครงการดั่งกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรของท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สมารถสมัครได้กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา หรือทาง  online link  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjqaU0PaQsgxggQK2QelwMEVq3RnzBdPjv-IZqbU9DEAXmlQ/viewform ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ระบบจะปิดอัตโนมัติเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน) สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.research.sskru.ac.th/ttr.html และ Webpage https://www.facebook.com/research.sskru

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.