ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

Spread the love

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเยาวชนให้เป็นแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเข้าและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์อุดมศึกษาสายอุดมศึกษาดังนี้

กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตราฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ระหว่างวันที่ ๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
กิจกรรมประกวดผลงานสายนวัตกรรมสายอุมศึกษา ระหว่งวันที่  ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๒ ในระหว่างงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ้นทรัลเวลด์ กรุงเทพฯ
ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันศึกษาของท่านส่งนิสิต นักศึกษา ทุกศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  (Thailand Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซ์เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดังนี้

ลงทะเบียนส่งผลงานผ่านทาง www.nrct.go.th
จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน ๗ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล(CD) จำนวย ๑แผ่น ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๒

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.