วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563

                       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ สทอภ. ได้เล็งเห็น ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย  สทอภ. จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563 รวม 5 หลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปใช้ในการบริหารทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับงานด้านภูมิสารสนเทศ อันจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการพัฒนาประเทศและประชาชน

                       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ สทอภ. จึงขอเชิญชวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563

สามารถศึกษารายละเอียดเนื้อหาแต่ละหลักสูตร และสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์    http://training.gistda.or.th/

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 033 005 833หรือ ติดต่อผ่าน    email: training@gistda.or.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.