วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ (Statistics and Research Designs Using Animals) จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 – 24 เมษายน 2563 และ รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ใช้สัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์และมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทดลองการกำหนดขนาดตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ใช้สัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ คกส.) ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมฯ โดยขอให้ส่งใบตอบรับเข้าร่วมอบรม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ labanimals@nrct.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และ วช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทางเว็บไซต์ https://labanimals.nrct.go.th ในวันที่ 3 เมษายน 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.