ขอเชิญเข้ารับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Spread the love
ขอเชิญเข้ารับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หัวข้อการจัดงาน “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Face Live : www.facebook.com/rdi.npru  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เวลา 08.30 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุม

เวลา 10.00 – 11.00 น. การบรรยายพิเศษ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์ปาฐกบรรยายเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

เวลา 11.00 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง Bitkub และ Group CEO บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นองค์ปาฐกบรรยายเรื่อง “Disruptive Technology และการปรับตัวของประเทศไทยในอนาคต”

          ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองเรื่องที่บรรยายนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของท่านที่ประเทศไทย และภูมิภาคตะวันตกจะต้องเผชิญปัญหาเรื่อง Disruptive Technology ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมในเวลาอันไกล้นี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมองค์ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปรับตัวรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแบบ Disruptive Technology จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ดังกล่าวฯ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.