ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในวันที่ 12- 13 กรกฎาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีทาวิชาการให้วิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา ได้มีโอกาส เผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการะประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยข้าราชการและพนักงานในมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเช้าร่วมได้โดยไม่ถือวันลา และมีสทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัด ท่านสมารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมพันธ์ 2562 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/conference

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.