ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “Education Transformation : Humanities and Social Sciences” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานหรือรับฟังการนำเสนอผลงาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย