ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6”

Spread the love

                    ด้วยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6” เรื่อง “การจัดการบัณฑิตไทย ภายใต้ประชาคมโลกเปลี่ยน” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานวิทยานิพนธ์ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มรายวิชา ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง และด้านบริหารธุรกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

                    ในการนี้ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โดยส่งผลงานวิจัยความยาว ไม่เกิน 12 หน้า จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกไฟล์ลงในแผ่นซีดี 1 แผ่น  ส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือทาง E-mail : sskru.journal@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หรือผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โปรดส่งแบบแสดงความจำนงไปยังสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตามที่อยู่ข้างต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  : 0 4561 7982

โทรสาร    : 0 4564 3607

E-mail    : sskru.journal@gmail.com

ที่อยู่         : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.