ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง”เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” ThailandThailand Trasformation for Sustiainble Growth

Spread the love

ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้จัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง”เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” Thailand Trasformation for Sustiainble Growth” วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ณ หอประชุม เฉเลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนพรรษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ อันที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนส่งเสริม ให้มีการผลิตงานวิจัยเผยแพร่งานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนาบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นผลงานทาวิชาการของการสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทาวิชาการของคณาจารย์ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ในกลุ่ม ๑๒ กลุ่มสาขาวิชา ให้เป็นโอกาสที่ดี ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการการจัดเวทีให้ มีการนำเสนอผลงานวิชาการ  และสร้างบรรยากาศทาวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการสถาบันต่างๆได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดี โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๘๐๐ คน

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ทั้งนี้ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือวันลา และสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http:// conference.nidia.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย