ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ”เทคโนโลยีภายใต้วิจัย” ครั้งที่ 9

Spread the love

มหาวิทยาลัยภาคใต้ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภายใต้วิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 หัวข้อ”Scioal Innvoation:นวัตกรรมเพื่อสังคม” ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวที่สำหรับ การนำเสนอผลงานวิชาการที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร นักวิจัย คณาจารย์  นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการแลกเปลีี่ยนความรู้ อันนำไปสู่ความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัมนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการนำนวัตกรรมไปใช้ให้ก่อการเกิดประโยชน์ต่อสัง คม ชุมชน และสื่งแวล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูธรรม ส่งผลให้เกิดความเข็มแข็ง ยั่งยืย ตอบสนองความต้องการประเทศชาติ เและยังเป็นเวที่นำเสนอผลงานวิจัยประกอบด้วย ผลงานด้านวิสวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดารจัดการบริหารธุรกิจ สารสนเทคศาสตร์การศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาศาสตร์สุขจิต และด้านอื่นๆ การประชุมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษ เสวนาวิชาก จัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าชุมชน นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย(Oral Presentation) การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์(Poster Presentation) และการประกวดโปสเตอร์ดีเด่น

จึงอเชิญผู้ที่สนใจ บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ

โดยสามารถดาวน์โหลดเอการและลงทะเบียนได้ทาง http://conference.sct.ac.th/ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที 15 มกราคม 2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.