ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย(Interence) ภายใต้หัวข้อ “HUman Resources Mange in Highgr Education”

Spread the love

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยจาก 12  ประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในนามโครงการ “Stattegic Human Resoures Mangement for Southeast Asian University(HR4AISA)ได้จัดประชุมนานาชาติด้านการบริหารทรัยากรมนุษยศาสตร์ภายใต้ หัวข้อ”HUMAN Resources Mangement in Higher Education”ในวันศุกที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 0.900 – 16.15 น. ณ ห้องประชุม LA 107 -108และ LA 106 ตึก คณะศิลป์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจบุคลาการที่สนใจเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยสมัครผ่านผ่านระบบ และสมารถได้ที่ QR Code

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถรับผู้เข้าร่วม ประชุมนานาชาติได้ไม่เกิน 100 ท่าน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย