ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 th TICC Internationnal Conference

Spread the love

 

มหาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขาลานนครินทร์ วิทยลัยภุเก็ต วิทยาลัยนานชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยนานชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาหาดใหญ่ จัดประชุมการนานาชาติ 4 th TICC Thailand International College Consortium(TICC)ในระหว่างวันที่ 11- 13 กรกฎาคม  พศ. 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จะังหวัดชลบุรี โดยมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเวทีวิชาการะดับชาติ และแลกเปลี่ยนองความรุ้ให้กับอาจารย์ นักวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผ่ยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดประสบการณ์ด้านวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิความเข็มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติต่อไป

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วส่งผลงานวิชาเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับบนานาชาติ ตากำหนดวันและเวลาดังกล่าว   สามารตืิดตามรรายละเอียดได้ที่ ticcic2019.buu.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.