วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                        สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางจะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ” สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ” ในหัวข้อ ” ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน ” ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจะเปิดรับผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ทั้งระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปใน 8 ประเด็น ประกอบด้วย

1. ด้านความมั่นคงทางอาหารกับสังคมไทย                          5. ด้านการบริหารจัดการ

2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม                                                   6. การวิจัยด้าน startup

3. ด้านการพัฒนา                                                                   7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ด้านการศึกษา                                                                    8. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในการนี้จึงขอเชิญให้คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา ในหน่วยงานท่าน และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานดังกล่าว สำหรับรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้จากเอกสารหรือดาวน์โหลดได้ที่ social.crru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

โทรศัพท์        : 0 5370 2870 ต่อ 10

โทรสาร          :  0 5370 2870 ต่อ 105

ผศ.ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา  : 09 5126 8181 , 08 8519 5290

เว็บไซต์         : social.crru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.