ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการวิจัยระดับชาติสำหรับสายสนับสนุนในอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

Spread the love

                    คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันศึกษา ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับสายสนับสนุนในอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” สังคมปริวรรตพิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอเชิญชวนท่าน สายสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข้าประชุม หรือนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่งลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://science.kmutt.ac.th/mic/conference12/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครสำหรับผู้นำเสนอผลงานผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 และสำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงานภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน  097-2344249 และ 02-4708887

E-Mail : suntaree.suk@mail.kmutt.ac.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.