วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 14 และระดับชาติ ครั้งที่ 1 (14 th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences)

                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ได้กำหนดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 14 และระดับชาติ ครั้งที่ 1 (14 th National and 1st International Conference on Humiliates and Social Sciences) ในหัวข้อ Chill of  Humiliates and Social Sciences in Digitization :Flourish or Perish? ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศในการเผยแพร่ผลงานจววิจัยสู่สาธารณะชน โดยการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ การเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า และแบบโปสเตอร์

                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา จึงขอเชิญท่าน นักวิจัย คณาจารย์  นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าทีพัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.