ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2022 (12th ICPH-GMS: 2022)

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2022
(12th ICPH-GMS: 2022)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสาธารณสุขศาสตร์ จะได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2022 (12th ICPH-GMS: 2022) ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบัน/องค์กร ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบริการสุขภาพในชุมชนที่ทันสมัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในประเทศแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในอนาคต ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย ภาคบรรยาย หรือภาคโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ทั้งแบบ Online และ Onsite สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อบทความวิจัย ฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://phkkudc.kku.ac.th/gms อนึ่ง การประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าราชการ และพนักงานจากส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 04-3424-820 ต่อ 42805
โทรสาร 04-3424-821

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย