วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) และสมาคมวิชาชีพกำหนด จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online) หัวข้อ “Nouveau Economy for Human Security: เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องเศรษฐวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ https://conference.sct.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

E-mail. research@sct.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย