ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในการกำกับของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการบริการวิชาการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจกับหลักธรรมจริยธรรมในการวิจัยมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ในการนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร รวมถึงทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น. ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณบัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

             ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวง และกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงขอเชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าอบรมตามโครงการฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการชำระเงิน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร ๐๒-๒๕๑-๗๑๙๑-๕ ต่อ ๔๑๒๓,๔๑๕๑

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.