ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานและการดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์” สมาคมพยาบาลทหารบก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานและการดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์” สมาคมพยาบาลทหารบก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

          สมาคมพยาบาลทหารบกตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์ ของศูนย์ดัสนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center) ซึ่งมีเกณฑ์ประเมิน ประกอบด้วยเกณฑ์หลัก 4 ข้อและเกณฑ์รอง 8 ข้อ ซึ่งเกณฑ์รอง ข้อ 6 วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ สมาคมพยาบาลทหารบก จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพวารสารและ การใช้งาน การดูแลระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์” ในวันที 16-17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ชั้น 8 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 0-2354-7598, 0-2354-7600 ต่อ 93565

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.