ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ทั้ง 3 หลักสูตร โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Spread the love

                        สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการผ่านการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มสมรรถนะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

                                   1. หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างขั่วปรับตัวเข้าหากัน) ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 (จำนวน 2 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

                                   2. หลักสูตร การเพิ่มทักษะงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Upskills Certificate Program ) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 (จำนวน 12 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

                                   3. หลักสูตร วิทยากรสอนแบบโค้ช ตอบโจทย์อนาคต (เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ) ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 (จำนวน 12 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

                        โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.uniserv.cmu.ac.th    สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนที่จะส่งใบสมัคร สำหรับค่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริการวิชาการ

โทรศัพท์         : 0 5394 2874 5

โทรสาร           : 0 5394 2874

อีเมล์               : uniserv.traning@gmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.