ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์

Spread the love

                            สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE)  : ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์” สำหรับผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยงาน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริหารการศึกษา  คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการมีภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuro-Leadership) ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน  วิทยาลัยนานาชาติ หมาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยท่านสามารถสมัคได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ https://il.mahidol.ac.th/course/index.html?course=๓๕

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.