ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย

         บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม สมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป

         ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์โครงการนี้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.พรพรรณ ดอนพนัส โทร. 090-998-8263 และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.