วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น)” โดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

                    กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะจัดโครงการ “พัฒนาหัวหน้างาน (หลักสูตรผู้บริหารงานระดับต้น)” ในระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าใจหลักการบริหารงาน การจัดการ บทบาทหน้าที่ สามารถวางแผนการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการหลีกเลี่ยงปัญหาในการสื่อสารและด้านจิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคลากรภายในองค์กร

                    กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยพิบูลสงครามจึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม และขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยมีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนท่านละ 12,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถเบิกค่าลงทะเบียนดังกล่าวได้ตามระเบียบราชการ โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรม สามารถเข้าดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://personnel.psru.ac.th/  และสามารถกรอกเอกสารการสมัครเข้ารับการอบรม พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนทาง E-mail : chonticha.kh@psru.ac.th   ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน              : คุณชลธิชา คล้ายสอน

โทรศัพท์/โทรสาร      : 0-5526-7093

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.