ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference

Spread the love
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference

          ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Research for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม zoom และ Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2564 และการนำเสนอผลงานที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์กับภาคเอกชน

          กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับฟังการนำเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc17 และหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย