ขอเลื่อนวันการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Spread the love

ขอเลื่อนวันการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ตามหนังสือที่อ้างอิง สมาคมเมล็ดพันธ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือเพื่อเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน สมัครเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  22-24 มิถุนายน 2564 นั้น เนื่องจากในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้กลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มขี้น ส่งผลให้รัฐบาลต้องมีมาตรการเพื่อควบคุมโรคระบาดดังกล่าว โดยการให้มีการทำงานอยู่บ้าน รวมทั้ง ให้งดเว้นกิจกรรมการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนไม่เกิน 50 คน และยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไรในการควบคุมโรคเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติ

        ดังนั้น เพื่อดำเนินตามมาตรการของรัฐบาล ทางสมาคมเมล็ดพันธ์แห่งประเทศไทยจึงขอเลื่อนวันการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน โดยยังไม่มีกำหนดการใหม่ที่ชัดเจนจนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 จะกลับมาสู่ภาวะปกติ

        อนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมทางวิชาการฯ ที่กำหนดต่อไป ทางสมาคมฯ ขอเปิดรับผลงานวิจัยเรื่องเต็ม ที่จะนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย