จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7 ในผลงานบทความทางวิชาการ

Spread the love

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7 ในผลงานบทความทางวิชาการ

วันที่ 21 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7 ในผลงานบทความทางวิชาการ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงในบทความทางวิชาการให้กับบรรณาธิการ และเจ้าหน้าที่ประจำวารสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี อ.ปาริชาติ แสงระชัฎ และ อ.อรนิต เชี่ยวเวทย์ เป็นวิทยาการ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย