ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม,แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) สำหรับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564

——————————

ลิงค์ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ สอกว.  (ระบบ tiras ) : https://tiras.tsri.or.th/