ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

Spread the love

                     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุน ดังนี้

1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

2) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

3) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

4) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

5) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังประกาศรับทุนฯ และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413, 418 โทรสาร 0 2940 5495 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :  

01-1 ประกาศฯรับทุนศาสตราจารย์ดีเด่น.pdf

01-2 แบบเสนอทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น.doc

02-1 ประกาศฯรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส).pdf

02-2 แบบเสนอทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย.doc

03-1 ประกาศฯรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย).pdf

03-2 แบบเสนอทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง.docx

04-1 ประกาศฯรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่.pdf

04-2 แบบเสนอทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่.doc

05-1 ประกาศฯรับทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.pdf

05-2 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.doc

06 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย.docx

07 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx

08 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยอมรับระดับนานาชาติ.pdf

09 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ยอมรับระดับนานาชาติ.pdf

10 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด.docx

———————————————————————————————————————————-

อ้างอิงจาก : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214

 

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย