วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครข้อเสนอแผนงาน โครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

                             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะหน่วยงานกำหนดแผนและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนมีภารกิจหลักในการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานและองค์กรในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มใหม่ที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาประเทศ เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และการร่วมมือกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสม ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยงานในระบบ ววน. ของไทยและต่างประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการ Global Partnership โดยมีเป้าหมายสำคัญ 2 ส่วน ดังนี้

                          กลุ่มที่ 1 เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสม ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยงานในระบบ ววน. ของไทยและต่างประเทศ
กลุ่มที่ 2 เพื่อสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยให้มีอันดับโลกที่สูงขึ้น ผ่านการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการทุกแขนง

                              กสว. จึงใคร่ขอเชิญชวนหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit, PMU) หน่วยงาน ววน. ที่มีภารกิจเฉพาะ และหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้โครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่ https://www.tsri.or.th/ และจัดส่งข้อในรูปแบบไฟล์ PDF และ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) luntharima@trf.or.th และ premsak@trf.or.th ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ลัลธริมา โทรศัพท์ 02-278-8268
เปรมศักดิ์ โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8352

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.