ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Spread the love
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประเภท โครงการวิจัย หรือประเภทโครงการนวัตกรรม ได้ที่เว็บสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ http://www.nriis.nrct.go.th หัวข้อ คู่มือเอกสารเผยแพร่และเลือก คู่มือการใช้งานระบบ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

– ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[download id=”11428″]

– แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[download id=”11430″]

– แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2565 ประเภท : โครงการนวัตกรรม

[download id=”11432″]

– แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2565 ประเภท : โครงการวิจัย

[download id=”11434″]

จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประเภท โครงการวิจัย หรือประเภทโครงกานวัตกรรม เข้าในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรรมแห่งชาติ และปริ้น ข้อเสนอโครงการวิจัยจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.